TERMES I CONDICIONS

  • Reserves
  • Pagament
  • Activitat
  • Normes de seguretat de prevenció i contenció de la COVID 19

RESERVES

Totes les reserves d Àger aventura’t, tant de caiac, vaixell, parapent, etc. s’han de realitzar online a través de la pàgina web www.ageraventurat.com. No s’admetran reserves via telefònica.

Així mateix, es poden consultar els dubtes que puguin sorgir a través del formulari de contacte que hi ha a la pàgina www.ageraventurat.com o via correu electrònic a: hola@ageraventurat.com

PAGAMENT

El pagament s’efectuarà abonant el 100% del preu total, al moment de fer la reserva.

A la Base Nàutica el pagament ha de ser en efectiu, ja que no es disposa de cobertura suficient.

El client podrà fer-se enrere dels serveis sol•licitats o contractats, tenint dret al retorn de la totalitat o una part de les quantitats abonades a Àger aventura´t segons les condicions que s’indiquen a continuació:

Devolució del 95% de l’import de l’import abonat si es comunica 4 dies abans de la data de començament de l’activitat. El 5% que no es torna queda per les despeses de gestió de la devolució de la reserva.
Devolució del 50% de l’import abonat si es comunica entre 3 o 2 dies abans de la data de començament de l’activitat.
-En cas que es comuniqui quan quedin menys de 48h de la data de començament de l’activitat, l’import a retornar quedarà a criteri de l’empresa.

Àger aventur’t podrà així mateix cancel·lar la activitat per causes de força major, imprevisibles, com per exemple, per mal temps, que posi en perill la correcta realització de l’activitat. El client tindrà dret al canvi de data o al retorn complet de les quantitats abonades.

En cas de donar-se la cancel·lació de l’activitat pel retard del client, aquest no tindrà dret a la devolució de les quantitats abonades. En aquest cas tindrà dret a canviar la data de realització de l’activitat sempre que, el dia escollit hi hagin places disponibles.

ACTIVITAT

Àger aventura’t es reserva el dret de cancel·lar l’activitat per motius meteorològics, de seguretat o tècnics (en cas d’avaries). Si aquestes circumstàncies son previsibles, l’empresa ho comunicarà al client a través del correu electrònic, el més aviat possible.

També es reserva el dret de canviar part dels itineraris en el cas de que les condicions aquàtiques o de seguretat dels camins ho requereixin.

És necessari saber nadar i obligatori l’ús de l’armilla mentre s’estigui fent l’ús del caiac.

El lloguer es realitzarà sense guia i es respectarà en tot moment el medi ambient i totes les instruccions que s’indiquin abans de començar l’activitat.

No es permet l’ús del caiac sota els efectes de l’alcohol, narcòtics o altres. L’empresa no tindrà cap responsabilitat civil, administrativa o penal per l’incompliment de l’indicat.

El client es compromet amb plena consciència a pagar a Àger aventura’t l’import de tota classe de multes, despeses judicials i extrajudicials derivades de l’ús indegut, infraccions i tot tipus de normes que siguin dirigides contra l’objecte llogat.

Totes les activitats queden determinades per un horari. Per tant si el client no pogués arribar a l’hora establerta i indicada a la reserva, Àger aventura’t es reserva el dret d’anul·lació o canvi d’activitat.

Horaris:

– Mot-rebei caiac (lloguer) Entrega de caiacs de 9 h a 11h
– Caiac Trek Aragó 9 h

– Caiac Trek light 9 h

– Vaixell Mont-rebei 11h i 17h

– Catamarà Finestres 11h

Àger aventura’t no es fa responsable dels danys o pèrdua d’objectes personals dels clients: càmeres, mòbils, roba…

El client accepta que coneix possibles dificultats de l’activitat i petites complicacions que puguin sorgir, ja que és un esport d’aventura i com a tal pot tenir un cert risc. Tot i això en les nostres explicacions prèvies a l’activitat explicarem com solucionar i anticipar-se als problemes.

El participant es fa responsable del material cedit per l’empresa i accepta l’abonament del import de l’objecte en cas de dany o pèrdua. Aquest pagament el podrà fer:

  • En efectiu
  • Amb transferència bancaria o bizum

Àger aventura’t proporcionarà una bossa estanca per portar els elements que es imprescindible que no es mullin (documentació, mòbil, càmeres etc.). Àger aventura’t no es fa responsable d’aquests elements si no estan a la bossa o aquesta esta mal tancada.

Els menors d’edat hauran de comptar amb l’autorització o estar acompanyats per una persona responsable.

El compromís d’Àger aventura’t comença amb l’activitat contractada, amb la qual cosa és responsabilitat del client, el seu transport fins les instal·lacions o fins el lloc d’inici de l’activitat, en el seu cas. El contracte i la responsabilitat d’Àger aventura’t afecten exclusivament al treball directe dels seus tècnics i a l’organització de l’activitat.

Al preu de les activitats està inclosa l’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil.

Els serveis de lloguer de material i equipament que no suposi la contractació de una de les nostres activitats, no compten amb la cobertura de l’assegurança de l’assistència. La informació completa sobre les condicions i cobertures de les assegurances està a disposició dels clients i s’enviarà al qui la sol·liciti.
En cas de divergència o litigi entre les parts d’aquest contracte, aquestes es sotmetran a la jurisdicció dels tribunals de Lleida.

Des de la confirmació de la reserva, el client assumirà de manera expressa, la totalitat de les presents Condicions Generals. En el cas que una persona inscrigui a una altra, assumeix en el seu nom totes i cadascuna d’aquestes Condicions Generals.

NORMES DE SEGURETAT DE PREVENCIÓ I CONTENCIÓ DE LA COVID 19

El client es compromet a seguir les normes de seguretat de prevenció del COVID19 marcat per Àger aventura’t i l’administració. El no seguiment d’aquestes normes per part del client pot posar en risc a la resta de clients i els treballadors de l’empresa

Es client està obligat a seguir les indicacions dels empleats d’Àger aventura’t, per prevenir la contaminació per COVID 19

Àger aventura’t pot cancel·lar l’activitat en cas de que el client no compleixi les normes de seguretat de prevenció del COVID 19. En aquest cas el client no tindrà dret a la devolució de qualsevol pagament abonat amb antelació

Normes

Només serà necessària la mascareta en el cas que no puguem mantenir la distància entre persones d´1.5m.

Tots els elements de protecció utilitzats i deixalles generades, son considerats com material contaminat i tenen que ser llençats a contenidors i deixalles habilitats.

En la zona de recepció i arribada, els clients hauran de procurar mantenir la distància d 1,5m entre persones que no siguin del mateix grup. Es procurarà la distància entre grups de clients.

La recepció i pagament es farà a la recepció, i no mes s’aproximarà una persona per grup de reserva, respectant la fila i mantenint la distància de seguretat amb els altres clients.

La recollida de material es farà de forma individual. La resta de clients guardaran una fila amb la separació de seguretat. En el cas de nens, podran ser acompanyats per una persona adulta.

A l´hora de pujar als caiacs es guardarà una fila amb la separació de seguretat i es respectaran les indicacions dels monitors

Els transports amb vaixell es faran amb mascareta. Desprès de cada transport, Àger aventura’t farà una desinfecció dels vaixells.

En la zona de recepció hi haurà productes de neteja perquè el client pugui netejar-se les mans en qualsevol moment

Els productes de neteja utilitzats estan autoritzats i registrats pel ​Ministeri de Sanitat​.

Activitats segures

Tots el material necessari per fer l’activitat, s’entregarà al client complint els protocols de neteja I desinfecció oficials.

Àger aventura’t utilitza productes de desinfecció compatibles amb el respecte del Medi Ambient i estan homologats per l’administració

Àger aventura’t realitza la neteja i desinfecció de tot el material i recursos, d’acord amb les normes marcades per l’administració

Àger aventura’t aplica les normes de Prevenció de Riscos Laborals d’acord al nostre Pla de Contingència del COVID 19.